Sveiki atvykę į Stakliškių KLC!

Apie mus

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

 

Adresas: Prienų g. 13, Stakliškės, Prienų rajonas
Kodas 301791983
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įregistravimo data: 2008 m. liepos 10 d.
Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas
Įstaigos darbo laikas: 8.00-17.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIAI KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

· Kultūros centro veiklos tikslas – tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, pilietiškumą, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą Stakliskių seniūnijoje.
· Kultūros centro veikla atitinka daugiafunkcinį pobūdį.
· Svarbiausi Kultūros centro uždaviniai:
– sudaryti sąlygas jaunimui ir vyresniesiems kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus,
dalyvauti bendruomenės veikloje;
– saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;
– ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.
· Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslą ir vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
– organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;
– organizuoja ir vykdo meninės raiškos programų rėmimą, atranką ir atsiskaitymą;
– organizuoja pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;

– organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;
– inicijuoja ir metodiškai remia kultūrinių procesų plėtotę, vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės kultūros politikos nuostatomis;
– rengia ir įgyvendina kultūros programų projektus, bendradarbiauja su kitomis kultūros ir ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
– sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, puoselėja krašto savitumą;
– kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias ir klasikines meno veiklos formas,
– sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
– įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;
– atlieka Kultūros centro veiklos analizę, prognozuoja ir tobulina savo veiklą.
· Kultūros centras gali atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Struktūra ir kontaktai

DIREKTORĖ

ASTA KEBLIKIENĖ
Tel. +37068694069

el.paštas asta.keblikiene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VADOVAI

JONAS ALEŠKEVIČIUS
Tel. +37068666560
el. paštas j.aleskevicius@gmail.com

ANGELĖ BALTRUŠIENĖ
Tel. +37067810268

el.paštas angelbalta@gmail.com

VIDA BELIUKEVIČIENĖ
Tel. +37060607099
el. paštas v.beliukeviciene@gmail.com

VAIDAS LENGVINAS

Tel. 8686 14131

El. paštas vaileng@gmail.com

BUHALTERĖ

ALDONA ŠIDLAUSKIENĖ
Tel. +37065513543

el. paštas aldona.sidlauskiene@gmail.com

DARBININKAI

RAMŪNAS ŠKIRKA

Tel. +37060089393
el. paštas skiramas@gmail.com

ONUTĖ MORKŪNIENĖ

Tel. +37067738554
el. paštas o.morkuniene@gmail.com

Galerija

Veikla

Meno kolektyvai

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI:

1. Folkloro kolektyvas „Stakliškės“ (V. Beliukevičienė)
2. Liaudiškos muzikos kapela ,,Korys“ (J. Aleškevičius )
3. Mišrus vokalinis ansamblis ,,Guosta“ ( A. Baltrušienė)
4. Vokalinis duetas (J.Aleškevičius)
5. Dramos teatras (V. Lengvinas)
6. Armonikierių ansamblis (J. Aleškevičius )
Kolektyvų repeticijų grafikas:

Draugai ir rėmėjai

Prienų rajono savivaldybė
Stakliškių seniūnija
Stakliškių gimnazija
UAB „Lietuviškas midus“
UAB „Vinctūra“

J. Palionio labdaros ir paramos fondas
UAB „Meditakas“
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras