Sveiki atvykę į Stakliškių KLC!

Apie mus

 

STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

 

Adresas: Prienų g. 13, Stakliškės, Prienų rajonas
Kodas 301791983
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įregistravimo data: 2008 m. liepos 10 d.
Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas
Įstaigos darbo laikas: 10.00-19.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

 

STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

· Kultūros centro veiklos tikslas – tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, pilietiškumą, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą Stakliskių seniūnijoje.
· Kultūros centro veikla atitinka daugiafunkcinį pobūdį.
· Svarbiausi Kultūros centro uždaviniai:
– sudaryti sąlygas jaunimui ir vyresniesiems kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus,
dalyvauti bendruomenės veikloje;
– saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;
– ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.
· Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslą ir vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
– organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;
– organizuoja ir vykdo meninės raiškos programų rėmimą, atranką ir atsiskaitymą;
– organizuoja pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;

– organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;
– inicijuoja ir metodiškai remia kultūrinių procesų plėtotę, vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės kultūros politikos nuostatomis;
– rengia ir įgyvendina kultūros programų projektus, bendradarbiauja su kitomis kultūros ir ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
– sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, puoselėja krašto savitumą;
– kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias ir klasikines meno veiklos formas,
– sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
– įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;
– atlieka Kultūros centro veiklos analizę, prognozuoja ir tobulina savo veiklą.
· Kultūros centras gali atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Paslaugų įkainiai (Stakliškių KLC)

Struktūra ir kontaktai

unnamed – kopija (2)

Direktorė

MEIDA MIKUČIONIENĖ

Tel. +37060036519

el.paštas   stakliskesklc@gmail.com

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VADOVAI

JONAS ALEŠKEVIČIUS
Tel. +37068666560
el. paštas j.aleskevicius@gmail.com

20220912_155152

NERINGA KAMBLEVIČIŪTĖ
Tel. +37060881507
el. paštas  neringa.kambleviciute@gmail.com

99431257_3828744283833512_5463173253478481920_n

ONUTĖ KAMBLEVIČIENĖ
Tel. +37062057418
el. paštas onute.kambleviciene@gmail.com

VAIDAS LENGVINAS

Tel. +37068614131

El. paštas vaileng@gmail.com

BUH

BUHALTERĖ

RAMINTA KORUŽIENĖ
Tel. +37067688515

el. paštas  rkoruzaite@gmail.com

DARBININKAI

RAMŪNAS ŠKIRKA

Tel. +37060089393
el. paštas skiramas@gmail.com

ONUTĖ MORKŪNIENĖ

Tel. +37067738554
el. paštas o.morkuniene@gmail.com

Galerija

 

Daugiau nuotraukų ir informacijos apie renginius galite rasti čia:

https://www.facebook.com/search/top?q=stakliškių%20klc

Aukštadvario etnografinio ansamblio „Verknė“ 10-metis

Liepos 6 -oji Valstybės šventė Stakliškėse

Muzikos ir šokių vakaras „Dainuok ir šok“ su „Koriu“

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Stakliškėse

Veikla

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro nuostatai

 

Renginių organizavimo koronaviruso (COVID-19) ligos protrūkio laikotarpiu taisyklės

 

Nuotolinio darbo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre tvarkos aprašas

 

Darbo apmokėjimo sistema SKLC 2023-12-29

Stakliškių KLC ataskaita už 2022 m.

 

Viešieji pirkimai:

Viešųjų pirkimų planas 2024

 

Korupcijos prevencija:

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos priemonių planas

V1-6-viešųjų-privačiųjų-interesų-deklaravimas

 

Finansinės ataskaitos:

2023 m.

Finansinės ataskaitos 2023-06-30

Nr.15 2 forma 5SB 2023-06-30

Nr.16 2 forma 5SB(SP) 2023-06-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2023-06-30

Nr.14 2 forma BENDRA 2023-06-30

Forma Nr.1 2023-06-30

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2023-06-30

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2023-06-30

Mokėti sumų ataskaita 2023-03-31

Forma Nr.1 2023-03-31

Finansinės ataskaitos 2023-03-31

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2023-03-31

2 forma 5SB 2023-03-31

2 forma 5SB(SP) 2023-03-31

2 forma BENDRA 2023-03-31

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2023-03-31

2022 m.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio 2022-12-31

2 forma 5SB 2022-12-31

2 forma 5SB(SP) 2022-12-31

2 forma BENDRA 2022-12-31

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2022-12-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2022-12-31

Biudžeto įstaigų pajamų ataskaita 2022-12-31

BV-2 – 5SB 2022-12-31

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2022-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 5SB 2022-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 5SB atidėjiniai 2022-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-09-30

2 forma 5SB(SP) 2022-09-30

Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų 2022-06-30

2 forma 5SB 2022-09-30

2 forma BENDRA 2022-09-30

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2022-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 5SB 2022-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita 2022-09-30

Biudžeto įstaigų pajamų ataskaita 2022-09-30

Mokėtinų sumų ataskaitab 2022-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 5SB atidėjiniai 2022-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-30

Forma Nr.1 2022-06-30

9 priedas. Mokėtinų sumų ataskaita 2022-06-30

2 forma bendra 2022-06-30

2 forma 5SB(SP) 2022-06-30

2 forma 5SB 2022-06-30

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2022-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2022-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-31

2 forma 5SB 2022-03-31

2 forma 5SB(SP) 2022-03-31

2 forma suvestinė 2022-03-31

Forma Nr.1 2022-03-31

Forma Nr.3 2022-03-31

Pažyma dėl finansavimo sumų 5SB 2022-03-31

Pažyma dėl finansavimo sumų 5SB atidėjiniai 2022-03-31

2021 m. 

Veiklos rezultatų 2021-03-31

Forma Nr.4. 2021m. kovo 31

Forma Nr.2. valstybės 2021-03-31

Forma Nr.2. savivaldybės 2021-03-31

Forma Nr.2. Bendra 2021-03-31

Finansavimo sumų pažyma valstybės 2021-03-31

Finansavimo sumų pažyma savivaldybės lėšos 2021-03-31

Finansavimo sumų 20 vsafas 2021-03-31

Finansų būklės 2021-03-31

2021-03-31 finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2021 03 31 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

Forma Nr.2. BENDRA 2021-06-30

Veiklos rezultatų 2021-06-30

Forma Nr.4. 2021m. birželio 30

Forma Nr.2. valstybės 2021-06-30

Forma Nr.2. savivaldybės 2021-06-30

Finansavimo sumų 20 vsafas 2021-06-30

Finansų būklės 2021-06-30

2021-06-30 finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2021 06 30 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

Veiklos rezultatų 2021-09-30

Forma Nr.4. 2021m. rugsėjo 30

Finasavimo sumų 20 vsafas 2021-09-30

Finansų būklės 2021-09-30

F2 BENDRA

F2 5SB Savivaldybės lėšos

F2 5SB (SP) SPEC.LĖŠOS

F2 4LRV Valstybės

2021-09-30 finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2021 09 30 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos 

Biudžeto vykdymo ataskaita 2021-12-31

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 1

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendras sąskaitų planas 2

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendras sąskaitų planas 3

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendras sąskaitų planas 4

Veiklos rezultatų ataskaita

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinė ir nefinansinę paramą

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Darbo užmokesčio sąnaudos

Bendroji informacija

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinė laikotarpį

Atidėjiniai pagal jų paskirtį

Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams

Apskaitos politika

Aiškinamasis raštas

2020 m.

2020-03 -31 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

2020-03-31 Finansų būklės ataskaita

2020-03-31 Finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2020-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2020-03-31 Finansavimo sumų 20 vsafas

2020-03-31 Forma Nr.2. Bendra

2020-03-31 mokėtinų sumų ataskaita

Mokėtinų sumų ataskaita 2020 -06-30

2020m. finansavimo sumų pažyma 2020-06-30

2020-06-30 Forma Nr.2. Bendra

2020-06-30 Finasavimo sumų 20 vsafas

2020-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita

2020-06-30 finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2020-06-30 Finansų būklės ataskaita

2020-06 -30 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

Forma Nr.2. Savivaldybės 2020-09-30

Forma Nr.2. Bendra 2020-09-30

2020m. finansavimo sumų pažyma 2020-09-30

2020-09-30 Finansavimo sumų 20 vsafas

2020-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita

2020-09-30 Finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2020-09-30 Finansų būklės ataskaita

2020-09 -30 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

2020 12 31 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

2020 metų aiškin.raštas finansinių ataskaitų

2020metų VSAFAS ataskaitos

Forma Nr.2. 2020 metų

Forma Nr.4. 2020m.gruodžio 31

2019 m.

2019 03 31 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

2019-03-31 m. Forma -2 BENDRA

2019 metams mokėtinų ir gautinų sumų I ketvirčio ataskaita

Finansų būklės ataskaita 2019 I ketv.  

Veiklos rezultatų 2019 I ketv.

2019-03-31 metų finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2019 06 30 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

2019 metams mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita II ketvirčio

Forma 2 2019-06-30 Bendra.

2019M. II finansinių ataskaitų aiškin.raštas

Finansų būklės ataskaita 2019M. II ketv.

Veiklos rezultatų 2019m. II ketv. 

2019 III ketv Finansavimo sumų 20 vsafas

Finansų būklės ataskaita 2019M. III ketv.

Veiklos rezultatų 2019m. III ketv.

2019 m. finansavimo sumų pažyma III ketvirčio

2019 m. III finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2019 metams mokėtinų ir gautinų ataskaita III ketvirčio

Forma 2 2019-09-30 Bendra

2019 12 31 aiškinamasis raštas biudžeto išlaidų sąmatos

2019 -12-31 Biudžeto išlaidų sąmata bendra

2019 metų aiškinamasis raštas finansinių ataskaitų

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys VSAFAS

2019 metų mokėtinų ir gautinų ataskaita

2019metų finansavimo sumų pažyma

Meno kolektyvai

Asmens duomenų apsauga