Sveiki atvykę į Stakliškių KLC!

Apie mus

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

 

Adresas: Prienų g. 13, Stakliškės, Prienų rajonas
Kodas 301791983
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įregistravimo data: 2008 m. liepos 10 d.
Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas
Įstaigos darbo laikas: 8.00-17.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIAI KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

· Kultūros centro veiklos tikslas – tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, pilietiškumą, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą Stakliskių seniūnijoje.
· Kultūros centro veikla atitinka daugiafunkcinį pobūdį.
· Svarbiausi Kultūros centro uždaviniai:
– sudaryti sąlygas jaunimui ir vyresniesiems kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus,
dalyvauti bendruomenės veikloje;
– saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;
– ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.
· Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslą ir vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
– organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;
– organizuoja ir vykdo meninės raiškos programų rėmimą, atranką ir atsiskaitymą;
– organizuoja pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;

– organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;
– inicijuoja ir metodiškai remia kultūrinių procesų plėtotę, vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės kultūros politikos nuostatomis;
– rengia ir įgyvendina kultūros programų projektus, bendradarbiauja su kitomis kultūros ir ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
– sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, puoselėja krašto savitumą;
– kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias ir klasikines meno veiklos formas,
– sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
– įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;
– atlieka Kultūros centro veiklos analizę, prognozuoja ir tobulina savo veiklą.
· Kultūros centras gali atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Struktūra ir kontaktai

DIREKTORĖ

ASTA KEBLIKIENĖ
Tel. +37068694069

el.paštas asta.keblikiene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VADOVAI

JONAS ALEŠKEVIČIUS
Tel. +37068666560
el. paštas j.aleskevicius@gmail.com

ANGELĖ BALTRUŠIENĖ
Tel. +37067810268

el.paštas angelbalta@gmail.com

VIDA BELIUKEVIČIENĖ
Tel. +37060607099
el. paštas v.beliukeviciene@gmail.com

VAIDAS LENGVINAS

Tel. 8686 14131

El. paštas vaileng@gmail.com

BUHALTERĖ

ALDONA ŠIDLAUSKIENĖ
Tel. +37065513543

el. paštas aldona.sidlauskiene@gmail.com

DARBININKAI

RAMŪNAS ŠKIRKA

Tel. +37060089393
el. paštas skiramas@gmail.com

ONUTĖ MORKŪNIENĖ

Tel. +37067738554
el. paštas o.morkuniene@gmail.com

Galerija

Veikla

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa 2019 m.:

Korupcijos prevencijos programa (1)

Korupcijos prevencijos programa (2)

Korupcijos prevencijos programa (3)

Korupcijos prevencijos programa (4)

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2019 m.:

Korupcijos prevencijos priemonių planas (1)

Korupcijos prevencijos priemonių planas (2)

Korupcijos prevencijos priemonių planas (3)

 

Finansinės ataskaitos:

2019 m.

2019 03 31 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

2019-03-31 m. Forma -2 BENDRA

2019 metams mokėtinų ir gautinų sumų I ketvirčio ataskaita

Finansų būklės ataskaita 2019 I ketv.  

Veiklos rezultatų 2019 I ketv.

2019-03-31 metų finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2019 06 30 aiškinamasis raštas biudžeto sąmatos

2019 metams mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita II ketvirčio

Forma 2 2019-06-30 Bendra.

2019M. II finansinių ataskaitų aiškin.raštas

Finansų būklės ataskaita 2019M. II ketv.

Veiklos rezultatų 2019m. II ketv. 

2019 III ketv Finansavimo sumų 20 vsafas

Finansų būklės ataskaita 2019M. III ketv.

Veiklos rezultatų 2019m. III ketv.

2019 m. finansavimo sumų pažyma III ketvirčio

2019 m. III finansinių ataskaitų aiškin.raštas

2019 metams mokėtinų ir gautinų ataskaita III ketvirčio

Forma 2 2019-09-30 Bendra

2018 m.

2018-12-31 aiškinamasis raštas

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų biudžeto įvykdymo forma Nr.2

2018 metų aiškin.raštas finansinių ataskaitų

2017 m.

2017metų vsafas finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų biudžeto įvykdymo forma Nr.2

2017 m. gruodžio 31d. finansinių aiškinamasis raštas

2017 12 31paaiškinamasis raštas

2016 m.

2016-12-31 paaiškinamasis raštas

2016 metų vsafas finansinių ataskaitų rinkinys (1)

2016 metų biudžeto įvykdymo forma Nr.2

2016 m. gruodžio 31d. finansinių aiškinamasis raštas (2)

Meno kolektyvai

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI:

1. Folkloro kolektyvas „Stakliškės” (V. Beliukevičienė)
2. Liaudiškos muzikos kapela ,,Korys” (J. Aleškevičius )
3. Mišrus vokalinis ansamblis ,,Guosta” ( A. Baltrušienė)
4. Vokalinis duetas (J.Aleškevičius)
5. Dramos teatras (V. Lengvinas)
6. Armonikierių ansamblis (J. Aleškevičius )
Kolektyvų repeticijų grafikas:

Draugai ir rėmėjai

Prienų rajono savivaldybė
Stakliškių seniūnija
Stakliškių gimnazija
UAB „Lietuviškas midus”
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras